Om Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er et prosjekt som skal etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet til virksomheter.

Likestilt arbeidsliv er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder Fylkeskommune, Aust-Agder Fylkeskommune og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Prosjektet er finansiert av Vest-Agder Fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune i tillegg til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Prosjekt løper fra høsten 2016 til våren 2018. Målet er at det ved prosjektslutt skal etableres en selvstendig sertifiseringsorganisasjon som viderefører arbeidet med målrettet likestillings og mangfoldsarbeid.

For mer informasjon om fremdriftsplanene, se tidslinje for Likestilt arbeidsliv

Formål

Formålet med en sertifiseringsordning er å gjøre det enklere for virksomheter i privat og offentlig sektor å gjøre en aktiv og systematisk innsats for mangfold og likestilling i egen organisasjon. Likestilling og mangfold forståes i denne sammenheng bredt, og dekker blant annet:

  • Kjønn
  • Etnisitet
  • Funksjonsnedsettelse
  • Seksuell orientering

Syv innsatsområder

Det er definert syv innsatsområder som brukes i evalueringen av hvor gode virksomhetene er på likestilling og mangfold:

Forankring

Likestillings- og mangfoldsarbeidet er en integrert del av virksomhetens måte å tenke og jobbe på i alle nivåer i virksomheten.

Inkluderende arbeidsmiljø

Et inkluderende arbeidsmiljø skapes ved å forebygge og forhindre utenforskap, trakassering og seksuell trakassering.

Rekruttering

Det legges til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering og gjennom karriereløpet.

Tilrettelegging

Virksomheten har rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet.

Heltid

Virksomheten skal tilstrebe en heltidskultur i virksomheten.

Livsfase

Virksomheten legger til rette for likestilt foreldreskap og lager fleksible løsninger også ved andre omsorgsforpliktelser.

Likelønn

Det er et uttalt mål om lik lønn for arbeid av lik verdi.