Om Likestilt arbeidsliv

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker jobbe systematisk med likestilling i egen organisasjon.

Formål

Formålet med en sertifiseringsordning er å gjøre det enklere for virksomheter i privat og offentlig sektor å gjøre en aktiv og systematisk innsats for mangfold og likestilling i egen organisasjon. Likestilling og mangfold forståes i denne sammenheng bredt, og dekker blant annet:

  • Kjønn
  • Etnisitet
  • Funksjonsnedsettelse
  • Seksuell orientering

Syv innsatsområder

Det er definert syv innsatsområder som brukes i evalueringen av hvor gode virksomhetene er på likestilling og mangfold:

Forankring

Likestillings- og mangfoldsarbeidet er en integrert del av virksomhetens måte å tenke og jobbe på i alle nivåer i virksomheten.

Inkluderende arbeidsmiljø

Et inkluderende arbeidsmiljø skapes ved å forebygge og forhindre utenforskap, trakassering og seksuell trakassering.

Rekruttering

Det legges til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering og gjennom karriereløpet.

Tilrettelegging

Virksomheten har rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet.

Heltid

Virksomheten skal tilstrebe en heltidskultur i virksomheten.

Livsfase

Virksomheten legger til rette for likestilt foreldreskap og lager fleksible løsninger også ved andre omsorgsforpliktelser.

Likelønn

Det er et uttalt mål om lik lønn for arbeid av lik verdi.

For oss har deltakelse i prosjektet økt bevisstheten rundt likestilling, inkludering og mangfold. Det har vært nødvendig å avsette tid og prosjektet har hjulpet oss med å konkretisere arbeidet med likestilling.

Gunhild Goderstad, ass. direktør og Janne Duesund, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Deltagere

2016 – 2018 ble det gjennomført en pilotsertifisering som inkluderer 16 virksomheter fra privat og offentlig sektor. Deltagere er: