Pilotvirksomheter og samarbeidspartnere om Likestilt arbeidsliv

Vi har fått en økt bevissthet rundt temaet, og har blitt utfordret til å gjøre oss opp meninger om ulike saker.

Deltakelsen har også bidratt til at vi har fått skriftliggjort ting vi tidligere kun har snakket om. I tillegg har vi fått rettet opp i noen rutiner/policies som vi ikke hadde tenkt nok over.

Da invitasjonen kom, var det en samlet ledergruppe som var innstilt på at vi skulle delta i dette.

Det har vært en positiv opplevelse å få delta i pilotprosjektet, og vi har lært mye underveis. Det har også vært positivt å møte andre bedrifter i prosjektet som har ulike utfordringer, hvor vi sammen kan diskutere eventuelle løsninger.

Det er viktig å merke seg at arbeidet er tidkrevende, og at hvilket utbytte man får selvsagt er et resultat av hvor mye innsats som legges i det. Vi har valgt å engasjere oss ved å gi tilbakemeldinger til arrangørene underveis, og endringer har skjedd på bakgrunn av dette. Det gjenstår enda en del arbeid, og det er nok for tidlig å mene så mye om langtidseffekten av å bli sertifisert.

Sofie E. Ringen, HR-direktør Dyreparken


For oss har deltakelse i prosjektet økt bevisstheten rundt likestilling, inkludering og mangfold. Det har vært nødvendig å avsette tid og prosjektet har hjulpet oss med å konkretisere arbeidet med likestilling.

Vår deltakelse har gjort at likestilling har fått økt fokus i hele organisasjonen:

  • Ledergruppa har godkjent søknaden om deltakelse og fått tilbakemeldinger underveis i prosjektperioden, herunder bl.a. resultater av kartleggingsundersøkelsen samt invitasjon til fagsamlinger.
  • Vi som har fått lov til å jobbe med prosjektet har fått faglig påfyll på fagsamlinger, tilgang på erfaringer fra andre i prosjektet og det har vært nødvendig å prioritere mere tid til likestillingsarbeid.
  • Alle ansatte har fått informasjon om prosjektet via en egen side om prosjektet på intranettet vårt.

Vi er ikke i mål, men opplever at vi er på vei. Prosjektet Likestilt arbeidsliv har gitt oss og likestillingsutvalget noe konkret å jobbe med – og inspirert til videre arbeid.

Gunhild Goderstad, ass. direktør, Janne Duesund, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder


Vi har jobbet mye med dette på IKEA også tidligere, men sertifiseringsordningen har hjulpet å gjøre prosessene mere konkrete.

Det er også enklere for mange flere å jobbe innen dette området som f.eks ledere, verneombud og tillitsvalgte, da beskrivelsene er gode og enkle. Det vil også være veldig viktig for oss å klare å bestå sertifiseringen og få sertifiseringsbeviset. Det henger høyt for oss.

Merethe Konningen, HR Manager, IKEA Sørlandet


Deltakelsen har først og fremst ført til en bevisstgjøring knyttet til likestilling og mangfold. SSHF har hatt fokus på dette også tidligere, men nå gjennomsyrer det flere av våre dokumenter og vårt arbeid.

Det har også skapt et fokus på kompetanse innenfor området og vi har lagt dette inn som temaer i kurs for nye ledere og vi vår lederutvikling på en mer tydelig måte enn tidligere.

Våre retningslinjer er endret som følge av deltagelse og vi har hatt mer fokus på implementering av gjeldende og nye retningslinjer. Vi har også tatt ut nye statistikker knyttet til kjønn, for eksempel innenfor heltidsarbeidet og andre områder. Dette skaper nye diskusjoner i arbeidsgiverpolitikkgruppa og i ledergruppen etter hvert som det tas ut årlige rapporter. Det er spennende og kan skape utvikling og nye tiltak vi ikke hadde sett på tidligere.

Dette handler om organisasjonsutvikling og det å jobbe med kultur tar tid. Det er vi nå klare til å ta tak i på en bedre måte enn før. SSHF har også fått del i et nettverk som er mulig å benytte seg av innenfor dette området. Det er positivt.

Anne Grethe Vhile, Personalsjef, Sørlandet sykehus HF


Likestilt arbeidsliv er ikke noe man kan vedta. Det er noe som må læres – og gro hos hver enkelt, og innad i virksomheten.

At man har gått igjennom rutiner og holdninger med nye øyne, med ny kunnskap, og med vilje til forbedring; har ikke laget revolusjoner hos SSHF, men har ført til små grep og forhåpentligvis holdningsendringer.

Fagdagene med fokus på de forskjellige punktene i Likestilt arbeidsliv, har vært fantastisk bra. Det er mye å lære! Mer enn en skulle tro…. Vi har alle lærte, ubeviste og bevisste fordommer og holdninger til andre mennesker som er ulike oss selv, og som påvirker prosesser, rekrutering, IA arbeid, med mer. Når man lærer mer om dette, kan man sakte men sikkert endre seg selv og sine omgivelser, styrende dokumenter og sitt arbeidsmiljø.

Å bli sertifisert er en engangshendelse, og dermed noe som ikke nødvendigvis setter i gang vedvarende prosesser og endring av måter og jobbe og tenke på. At sertifiseringen ikke varer evig, og at det krever langvarig fokus og kanskje mer opplæring for å re sertifisere seg, synes jeg er flott, og håper det blir en realitet.

Jeg tror ikke sertifiseringsordningen vil fungere godt uten opplæring og/eller fagdager, lignende slike som pilotvirksomhetene har vært igjennom.

Bente Liv Hagen, Klinikktillitsvalgt NSF, Klinikk for somatikk Arendal, Sørlandet sykehus HF


Vår deltakelse i Likestilt arbeidsliv har bidratt til at Agder Energi har fått økt fokus på temaet, og vi har fått en mulighet til å tenke nytt. Det er bra at vi får et «utenfrablikk» på hva vi gjør, hvordan og hvorfor vi gjør det – for da skjerper vi oss og ser på oss selv fra et litt annet perspektiv.

Vi jobber med å utarbeide noen konkrete mål og tiltak innen dette området som vi ikke hadde tidligere.

Endringer/forbedringer:

  • Vi har laget en mangfoldserklæring som brukes i alle stillingsannonser.
  • Vi har blitt mer bevisste på vår egne rutiner når vi rekrutterer.
  • Vi jobber med å få på plass konkrete mål som skal bidra til at vi får økt mangfold i konsernet.
  • Vi har nulltoleranse for mobbing og trakassering, og i kjølvannet av #me too-kampanjen har vi laget og sendt ut en presentasjon om emnet til alle personalledere. HR-avdelingen har deltatt i flere ledermøter og presentert denne.
  • Vi har gode ordninger i forbindelse med varsling, og disse er tilgjengelige både via konsernets egen intranett- og webside.
  • Vi følger hele tiden med på status mobbing og trakassering i konsernet. Dette gjør vi gjennom vår arbeidsmiljøundersøkelse som gjennomføres jevnlig.

Vi vil anbefale andre å delta i sertifiseringsordningen. Deltakelse i «Likestilt arbeidsliv» bidrar til økt fokus på vanskelige tema. I tillegg får de involverte mer kompetanse både om likestilling og mangfold. Vi har opplevd økt fokus på området og dermed også støtte til HR-avdelingens mangfoldsarbeid internt i organisasjonen. All forskning viser at økt mangfold i en organisasjon gir bedre resultater.

Kirsti Lie, rådgiver HR, Agder Energi AS


Likestillings- og diskrimineringsombudet har fulgt prosjekt Likestilt arbeidsliv siden oppstarten i 2016. Ombudet har hatt en representant i referansegruppen, og har som fagmiljø på likestilling og anti-diskriminering gitt faglige innspill underveis i utviklingen av sertifiseringsordningen.

Prosjektet har hatt tett samarbeid med både private og offentlige virksomheter for å sikre at sertifiseringsordningen som utvikles skal fungere i arbeidslivet. Likestillings- og diskrimineringsombudet har gjennom sitt eget arbeid med aktivitets- og redegjørelsesplikten og henvendelser fra enkeltpersoner erfart at det er behov for veiledning til arbeidslivet om hvordan man kan jobbe for en mer likestilt og inkluderende arbeidsplass. Vi mener sertifiseringsordninger som den Likestilt arbeidsliv har utviklet kan være et nyttig virkemiddel for et mer likestilt arbeidsliv.

Sertifiseringsordningen fra Likestilt arbeidsliv er forankret i aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og bidrar slik til å hjelpe arbeidsgivere til å oppfylle de lovpålagte pliktene om å fremme likestilling. Sertifiseringen gir arbeidsgivere en arbeidsmetodikk å jobbe etter og veiledning i hva som kan gjøres. Dette er noe arbeidslivet har behov for.

Å etablere en sertifiseringsordning som fungerer for arbeidslivet og som samtidig tar hensyn til likestillingsfaglige krav, tar imidlertid tid. Prosjektet har gjort et godt grunnlagsarbeid. Det vil derfor være svært positivt om prosjektet får mulighet til å bli videreutviklet, og at sertifiseringsordningen kan tilbys til arbeidslivet i flere landsdeler. Det er viktig å sikre at erfaringene fra prosjektet tas videre, og brukes til å fremme likestilling i norsk arbeidsliv.

Åsulv Solstad avdelingsleder, Rønnaug M. Retterås, seniorrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet