Om sertifiseringen

Sertifiseringen er bygd opp rundt syv innsatsområder

Forankring

Likestillings- og mangfoldsarbeidet er en integrert del av virksomhetens måte å tenke og jobbe på i alle nivåer i virksomheten.

Inkluderende arbeidsmiljø

Et inkluderende arbeidsmiljø skapes ved å forebygge og forhindre utenforskap, trakassering og seksuell trakassering.

Rekruttering

Det legges til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering og gjennom karriereløpet.

Tilrettelegging

Virksomheten har rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet.

Heltid

Virksomheten skal tilstrebe en heltidskultur i virksomheten.

Livsfase

Virksomheten legger til rette for likestilt foreldreskap og lager fleksible løsninger også ved andre omsorgsforpliktelser.

Likelønn

Det er et uttalt mål om lik lønn for arbeid av lik verdi.

Sertifiseringen er prossessorientert
Sertifiseringen er utformet slik at den angir noen generelle målsetninger, og virksomhetene må selv konkretisere hvordan disse målsetningene skal oppnåes.

Hensikten er å stimulere virksomhetene til langsiktig, planmessig arbeid med likestilling og mangfold.

Innbakt i sertifiseringskriteriene vil det være forslag til tiltak, interne retningslinjer eller tilsvarende som virksomhetene kan velge blant. Alternativt kan virksomhetene definere sine egne tilnærminger.