Takk for at du tok deg til å svare på undersøkelsen

Ditt svar er et viktig bidrag for å få en bedre forståelse av hvor åpen og inkluderende din arbeidsplass oppleves i dag.

Om du ønsker å bidra med ytterligere informasjon og forståelse av situasjonen på din arbeidsplass er vi også interessert i å komme i kontakt med ansatte for en videre prat om opplevelsen av egen arbeidsplass.

Ta i så fall kontakt med prosjektleder for Likestilt arbeidsliv Merethe Ryen på e-postadresse: mery@vaf.no

For å få et best mulig bilde av nå-situasjonen på din arbeidsplass gjennomføres det i tillegg en dokumentanalyse av interne og eksterne dokumenter som årsrapporter, strategier og retningslinjer og stillingsutlysninger og nettsider/sosiale medier.

De overordnede mønstrene vi ser utfra analysene presenteres i løpet av vinteren 2017.

Funnene skal danne utgangspunkt for videre tiltak for å skape en mer likestilt og mangfoldig arbeidsplass med rom for alle.

Vennlig hilsen
Merethe Anette Ryen
Prosjektleder Likestilt arbeidsliv
Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune
Tlf: 977 94 835 / E-post: mery@vaf.no