Aktiviteter i Likestilt arbeidsliv 2016 – 2018

Likestilt arbeidsliv er et pilotprosjekt som utvikler en sertifiseringsordning for private og offentlige virksomheter som ønsker å jobbe mer systematisk med likestilling. 16 virksomheter av ulik størrelse og i forskjellige sektorer har deltatt som piloter i prosjektet.

Arbeidet er konkretisert gjennom sju innsatsområder med egne kriterier. Sertifiseringen er prosessorientert, og virksomhetene må kunne dokumentere systematisk arbeid og rutiner knyttet til hvert innsatsområde. Gjennom prosjektet har virksomhetene deltatt på jevnlige fagsamlinger og hatt kontinuerlig dialog med prosjektteamet.

1. Rekruttering av pilotvirksomhetene

Likestilt arbeidsliv startet våren 2016 med rekruttering av virksomheter. Et tett samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen bidro til god rekruttering av virksomheter – også fra privat sektor.

De som ønsket å delta måtte skrive en søknad hvor de beskrev motivasjon for deltagelse og hvordan de jobbet med likestilling og mangfold i dag, og hva de ønsket å oppnå. Søknad om prosjektdeltagelse måtte styrebehandles av virksomhetene.

16 virksomheter på Agder søkte og ble innstilt til å delta i prosjektet. Av disse var fem større offentlige virksomheter, en virksomhet var stiftelse og de resterende private virksomheter. Det var stor spredning i type bransjer, geografiske lokasjoner, størrelse på virksomhetene samt forskjeller når det gjelder i hvilken grad de hadde jobbet med likestilling og mangfold tidligere.

Dette handler om organisasjonsutvikling og det å jobbe med kultur tar tid. Det er vi nå klare til å ta tak i på en bedre måte enn før. SSHF har også fått del i et nettverk som er mulig å benytte seg av innenfor dette området. Det er positivt.
Anne Grethe Vhile, personalsjef, Sørlandet sykehus

2. Likestillingsanalyse

Vinteren 2016 ble det gjennomført nullpunktsanalyse i virksomhetene. Det ble gjort dokumentanalyse av interne og eksterne dokumenter og det ble sendt ut en anonym spørreundersøkelse til de ansatte i virksomhetene (totalt ca. 13000). Alle innsatsområdene i sertifiseringsordningen ble tatt opp.

Hvorvidt virksomheten hadde et inkluderende arbeidsmiljø ble behandlet. Det ble kartlagt om ansatte opplevde utenforskap, trakassering og seksuell trakassering. Likestillingsanalysen ble presentert for virksomhetene. Det ble trukket fram forbedringsområder og diskutert tiltak som kunne være aktuelle å iverksette i hver av virksomhetene.

Deltakelse i «Likestilt arbeidsliv» bidrar til økt fokus på vanskelige tema. I tillegg får de involverte mer kompetanse både om likestilling og mangfold. Vi har opplevd økt fokus på området og dermed også støtte til HR-avdelingens mangfoldsarbeid internt i organisasjonen. All forskning viser at økt mangfold i en organisasjon gir bedre resultater.
Kirsti Lie, rådgiver HR, Agder Energi

3. Kontinuerlig dialog med virksomhetene

Under prosjektperioden har det vært tett dialog med virksomhetene i form av oppstartsmøter, gjennomføring av likestillingsanalyse, presentasjoner fra virksomhetenes arbeid på fagdager og i oppfølgingsmøter. Virksomhetene har vært involvert i høringsrunder når det gjelder utvikling av sertifiseringskriterier, rapporteringsmal og veiledere.

4. Fagdager på prioriterte tema

Gjennom prosjektperioden er det arrangert en rekke fagdager i tråd med innsatsområdene i sertifiseringsordningen. Målet med disse har vært å skape engasjement, heve kompetansen på innsatsområdene og legge til rette for nettverksbygging og kunnskapsdeling mellom virksomhetene. Disse samlingene er gjennomført:

Vi har jobbet mye med dette på IKEA også tidligere, men sertifiseringsordningen har hjulpet å gjøre prosessene mere konkrete. Det er også enklere for mange flere å jobbe innen dette området som f.eks ledere, verneombud og tillitsvalgte, da beskrivelsene er gode og enkle. Det vil også være veldig viktig for oss å klare å bestå sertifiseringen og få sertifiseringsbeviset. Det henger høyt for oss.
Merethe Konningen, HR Manager, IKEA Sørlandet

5. Rapportmal for pilotsertifisering

Med utgangspunkt i Fafos forprosjekt Likestilling- og mangfoldstandard for virksomhetere, har det gjennom prosjektperioden vært gjort et grundig arbeid med å konkretisere sertifiseringskriterier og innsatsområder. Dette utviklingsarbeidet har vært basert på lærdommer fra nullpunktskartleggingen, høringsrunder med virksomhetene og fagmiljø.

De seks innsatsområdene som ble foreslått i Fafos forprosjekt, ble supplert med et syvende område – Livsfase.

Det er utviklet et sertifiseringsskjema for bruk under pilotsertifiseringen, samt veiledere og maler for kartlegginger og forbedringsarbeid. Det er også utviklet sertifiseringsmetodikk i samråd med sertifisørene.

6. Gjennomgang av rapporter og innstilling på sertifisering

Virksomhetene fikk endelig sertifiseringsskjema 21. desember 2017 med frist for utfylling til 28 februar.

Likestillingssenteret og KUN er engasjert som sertifisører. Sertifiseringsmøter med virksomhetene blir gjennomført i uke 11 og 15 våren 2018. Beslutningen om hvilke virksomheter som godkjennes og sertifiseres blir tatt innen 24. april.

Sertifiseringsseremoni med overrekkelse av sertifiseringsbevis arrangeres 5. juni på Kilden Teater og Konserthus i Kristiansand.

7. Informasjonsarbeid om prosjektet

En kommunikasjonsrådgiver fra Næringsforeningen i Kristiansandsområdet har vært tilknyttet prosjektet. Prosjektet har egen nettside: www.likestiltarbeidsliv.no, og det finnes også egen facebookside. Prosjektet har fått publisert saker eller vært omtalt blant annet i Fædrelandsvennen, NRK Sørlandet og TV2.no. samt Næringsforeningens magasin SPENN. Prosjektgruppen har også deltatt på arrangement under Arendalsuka samt i relevante debatter og fora gjennom prosjektperioden.

8. Prosjektrapport

Prosjektrapporten er under utarbeiding og overleveres i styringsgruppemøte 12 juni. I tillegg til erfaringene gjennom pilotfasen gis også innspill og anbefalinger om videreføringen i rapporten.

9. Arbeid med etablere en selvstendig organisasjon

Det er for tidlig å etablere en egen selvstendig organisasjon etter pilotfase, men det arbeides for at Likestilt arbeidsliv kan videreutvikles til en fast nasjonal ordning med hovedsete i Agder. Strategien er å forankre et hovedprosjekt i regi av et utvalg fylkeskommuner med varighet på ca. 4 år for å videreutvikle grunnarbeidet fra pilotfasen.

Sertifiseringsordningen fra Likestilt arbeidsliv er forankret i aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og bidrar slik til å hjelpe arbeidsgivere til å oppfylle de lovpålagte pliktene om å fremme likestilling. Sertifiseringen gir arbeidsgivere en arbeidsmetodikk å jobbe etter og veiledning i hva som kan gjøres. Dette er noe arbeidslivet har behov for.
Åsulv Solstad, avdelingsleder, Likestillings- og diskrimineringsombudet

Følgeforskning

Det er gjennomført et mindre følgeforskningsprosjekt av FAFO, finansiert av midler fra VRI Agder (Virkemidler for regional FoU og innovasjon).

Det ble gjort dybdeintervju av ansatte i tre av pilotvirksomhetene. Blant funnene er at ansatte opplever at sertifiseringsordningen er relevant og dermed viktig å jobbe med å videreføre. Det

«oppfattes at en slik standard støtter opp om og synliggjør det arbeidet som allerede gjøres, samtidig som den bidrar til å øke oppmerksomheten på konkrete utfordringer, og legger mer press på å finne løsninger på utfordringene.»