Fagseminar 1: Forankring

la2_1024
Eva Berglund Åsland fra Kristiansand kommune oppsummerer resultater under workshop. Foto: Erling Slyngstad Hægeland

Mandag 26. september ble den aller første fagsamlingen i prosjektet Likestilt arbeidsliv gjennomført. 16 virksomheter, og 40 representanter fra de ulike bedrifter, deltok på samlingen.

Tema for dagen var forankring. Hvordan forankrer man et slikt prosjekt, ikke bare i ledelsen, men i hele bedriften? Hvordan skaper man entusiasme og begeistring? Hvordan skaper man forståelse for at man jobber med det, i en travel hverdag hvor andre oppgaver presser på?

Starter med kartlegging

Beret Bråten, forsker fra forskningsstiftelsen Fafo, snakket om forprosjektet til Likestilt arbeidsliv og om hva likestilling og mangfold innebærer. Bråten pekte også på at det er viktig å kartlegge situasjonen, før man begynte å utvikle tiltak. Det å kartlegge handler først om å stille spørsmål som:

  • Hvem, med hvilken bakgrunn, har hvilke stillinger?
  • Hvilke rekrutteringskanaler benyttes til ulike stillinger?
  • Hvilke rekrutteringskriterier benyttes? Hva avgjør?
  • Hvis personlige egenskaper er viktig, hvilke: Hva kjennetegner en god ansatt?
  • Hvem defineres som talenter?
  • Hva slags kompetanseheving er mulig internt?
  • Hvem får tilbud/hvem velges ut?
  • Arbeidstid. Hvordan er den fordelt? Heltid/deltid.
  • Tilrettelegging? Hva slags? Hva gis og hva gis ikke?

Også et spørsmål om lønnsomhet

la35_1024
Amanda Lundeteg fra den svenske stiftelsen Allbright snakket om blant annet om forholdet mellom likestilling og lønnsomhet. Foto: Erling Slyngstad Hægeland

Amanda Lundeteg er administrerende direktør og talsperson i stiftelsen Allbright i Sverige. Stiftelsen jobber for å øke likestillingen i næringslivet og andelen kvinner i toppledelse.

Lundeteg fortalte om arbeidet AllBright utførte med å kartlegge kjønnsulikheter i svensk næringsliv.
Et av funnene til AllBright er at inngrodde bedriftskulturer ofte spiller en avgjørende rolle ved rekruttering og forfremmelse. Dette bidrar til å holde kvinneandel i ledelse nede, til tross for at det blant nyutdannede fra fag som økonomi, jus og ingeniørfag, etterhvert er en høy kvinneandel.

Lundeteg viste til at virksomheter med høyere kvinneandel i ledelsen også hadde bedre lønnsomhet.

Tredje, og siste, foredragsholder for dagen, forfatter, foreleser og foredragsholder Benja Stig Fagerland , viste til det forretningspotensialet som ligger i å ta kvinner på alvor som politisk og økonomisk maktfaktor. Hun pekte også på CDR – corporate diversity responsibilty.

– Et nytt parameter for sunn økonomisk vekst og for det vi kaller for «mangfoldig bærekraft». Det innebærer en bedre utnyttelse av de menneskelige ressursene og et bredere tilfang av talenter, som i sum vil gi en mer bærekraftig, robust organisasjon. Mangfold gir bedre innovasjon og endringsevne og større motstandsdyktighet mot kriser, påpekte Fagerland.

Workshop: Hva vil vi oppnå med prosjektdeltagelsen og hvordan engasjere ansatte?

la25-_1024
Forsker Beret Bråten fra FAFO snakker med Lena Andreassen fra Saint Gobain) og Anne Grethe Vhile (Sørlandet Sykehus) under første workshop. Foto: Erling Slyngstad Hægeland

I tillegg til foredrag ble det også tid til to workshops om hvordan engasjere ansatte og hva de forskjellige ulike virksomhetene i prosjektet vil oppnå med sin deltagelse i Likestilt arbeidsliv.

Blant det som ble diskutert var viktigheten av at likestillings- og mangfoldsarbeidet ikke bare er forankret hos ledelsen, men at alle ansatte blir involvert i prosjektet tidlig. Flere var også opptatt av å synliggjøre at likestilling og mangfold er viktig for innovasjon og lønnsomhet og for omdømme og muligheten til å tiltrekke seg de dyktigste. Det er også viktig å kommunisere at prosjektet Likestilt arbeidsliv handler om likestilling i vid forstand. Det dreier seg om like muligheter for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering.

Hva skjer videre?

Neste steg i prosjektet handler om kartlegging av dagens situasjon i de 16 pilotvirksomhetene, en såkalt analyse av nå-situasjonen. I oktober vil ansatte i deltagervirksomhetene få en nettbasert spørreundersøkelse. Det vil også bli gjennomført en dokumentanalyse av relevante interne og eksterne dokumenter, f.eks stillingsannonser, årsrapporter, handlingsplaner osv.

Med utgangspunkt i funnene fra spørreundersøkelse og dokumentanalyse, vil det senere i høst også bli gjennomført dybdeintervjuer med et utvalg ansatte.

Neste fagseminar er foreløpig satt til torsdag 12. Januar. Tema blir hvordan forebygge og forhindre trakassering og diskriminering på arbeidsplassen.