Fagseminar 3: Rekruttering og karriereutvikling

Tone Reinardsen
Tone Reinhardsen fra rekrutteringsbyrået cut-e snakket om rekrutteringsmetodikk på Likestilt arbeidslivs seminar om rekruttering.

Tirsdag 25 april ble Likestilt arbeidslivs tredje fagseminar gjennomført. Denne gangen handlet det om rekruttering, dette var kanskje det fagseminaret som det har vært knyttet størst forventninger til.

Utenforskap og veien inn i arbeid

Rullestolbruker Jørgen Johansen startet dagen med å snakke om sine erfaringer med å etablere seg med fast jobb. Johansen har erfaring fra flere virksomheter, og jobber nå som journalist i NRK Sørlandet. Det som har vært en tilbakevendende utfordring er å komme seg over fra midlertidige stillinger med lønnstilskudd fra NAV, og over på mer faste stillinger. Mange arbeidsgivere vegrer seg for å forplikte seg over tid, til tross for fortsatt økonomisk støtte fra NAV.

Senere på dagen beskrev prosjektmedarbeider Adriana Ruiz i Likestilt arbeidsliv, hvordan det kunne arte seg å være innvandrer, kvinne og jobbsøker. En studie fra SSB i 2009 viser at over halvparten av innvandrere opplever usaklig forskjellsbehandling. Denne opplevelse «jevner seg ut» ved alder og med botid i Norge – jo yngre og nyere en jobbsøker er i Norge, jo større sannsynlighet er det for at de opplever diskriminering.

Dette kan forklares med ulike barrierer: Språkbarriere, manglende kjennskap til kulturelle koder. At man med et utenlandskklingende navn har 25 % mindre sjanser til å bli innkalt til et jobbintervju er et bilde Ruiz kjenner seg igjen i. I tillegg er 40 % av høyutdannende med innvandrerbakgrunn arbeider i yrker uten utdanningskrav. Denne arbeidsmessige feilplasseringen utgjør i følge Ruiz en sentral rekrutteringsutfordring og innebærer et stort kompetansetap for både samfunnet og de enkelte virksomhetene.

God rekruttering er likestilt rekruttering

Lars Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet og Tone Reinhardsen fra rekrutteringsbyrået cut-e holdt hvert sitt foredrag om rekrutteringsmetodikk.

Lars Kolberg vektla hvordan skjulte og åpne biaser kan virke diskriminerende, men også bidra til at man ansetter på feil grunnlag. God rekruttering er rekruttering der det stilles saklige og fornuftige krav til en stilling og den personen som faktisk er best kvalifisert for stillingen får stillingen uten hensyn til forhold som ikke har noe med jobben å gjøre. Dette er samtidig grunnlaget for likestilt rekruttering.

Tone Reinhardsen fra rekrutteringsbyrået cut-e jobber til daglig blant annet med å utvikle testverktøy som virksomheter kan bruke i rekrutteringsarbeidet sitt.

Reinhardsen henviste blant annet til flere studier som peker hvilke skjevheter som kan oppstå i rekrutteringsprosessen. Når intervjuere blir bedt om å basere beslutninger på intuisjon eller magefølelse viser det seg at vurderingene varierer fra person til person, og om en kandidat får jobben eller ikke vil da avhenge av hvem som intervjuer, mer enn kandidatens faktiske kompetanse.

Det er stor variasjon i hvilke rekrutteringsmetoder som gir best resultater, men generelt kommer systematisk testing best ut. Reinhardsen pekte videre på at testbasert rekruttering ofte også førte til mer mangfold i rekrutteringen, uten at dette nødvendigvis var en målsetning i utgangspunktet.

Paneldebatt

Etter lunsj var det tid for paneldebatt hvor flere av virksomhetene som deltar i Likestilt arbeidsliv diskuterte utfordringene med rekruttering og mangfold. De fleste av virksomhetene kjente seg igjen i mange av utfordringene som ble berørt av Kolberg og Reinhardsen.

Rådgiver i Seema, Neda Afshari Pour deltok også i debatten. Hun pekte blant annet på at det ofte slurves i intervjugjennomføringen:

I settinger hvor personer med innvandrerbakgrunn blir intervjuet er det en tendens til at fokus på spørsmål gjerne blir annerledes enn de blir i settinger hvor den som blir intervjuet ikke har innvandrerbakgrunn.

De fleste i panelet er riktignok enig i at ting gradvis blir bedre, også på rekrutteringsfronten. Mye av det handler om større fokus på systematikk og mer bruk av tester i rekrutteringen. Mange virksomheter og bransjer er inne i en fase av enten forbigående eller vedvarende bemanningsreduksjon, og også dette påvirker hvordan man jobber med rekruttering. Sjefsredaktør Eivind Ljøstad, påpeker at man rekrutterer bedre i trange tider enn i gode tider.

Fagseminaret ble avsluttet med en kort presentasjon av foreløpige totalfunn fra Likestilt arbeidslivs undersøkelse, samt en orientering om veien videre mot sertifiseringskriterier.