Fagsamling om diskriminering og trakassering

Ingrid Michalsen var konferansier på Likestilt arbeidslivs 2 fagseminar.
Ingrid Michalsen fra Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Likestilt arbeidsliv var konferansier på fagsamlingen om diskriminering og trakassering. Foto: Adriana Ruiz

Torsdag 12. januar ble Likestilt arbeidslivs andre fagsamling gjennomført. Tema for samlingen var trakassering og diskriminering.

Likestilt arbeidsliv er et prosjekt som skal etablere et system for sertifisering av likestillings- og mangfoldsarbeidet til virksomheter. Forebygging av diskriminering og trakassering er en av seks hovedindikatorer som Likestilt arbeidsliv bruker i evalueringen av de 16 virksomhetene som er med på prosjektet.

Seminaret fant sted på Ernst Hotell i Kristiansand. Alle virksomhetene som deltar i Likestilt arbeidsliv var representert med en eller flere deltagere, deriblant kontaktpersonene fra virksomhetene i tillegg til tillitsvalgte.

Foredrag og workshop med Likestillings- og diskrimineringsombudet

 Anne Grethe Vhile fra Sørlandet sykehus og Rønnaug M. Retterås fra Likestillings- og diskrimineringsombudet
Personalsjef Anne Grethe Vhile fra Sørlandet Sykehus forteller hva gruppen hennes kom frem til under gruppearbeidet på slutten av seminaret. Rønnaug M. Retterås fra Likestillings- og diskrimineringsombudet lytter. Foto: Adriana Ruiz.

På starten av seminaret gikk Helene Jesnes og Rønnaug M. Retterås fra Likestillings- og diskrimineringsombudet først gjennom de forskjellige lovene som diskriminering og trakassering kommer i konflikt med. Seminaret ble avsluttet med en workshop hvor deltagerne fikk anledning til å drøfte eksempler basert på konkrete klagesaker som LDO har behandlet.


Foto: Likestillings- og diskrimineringsombudet

Det er en rekke forskjellige lover som berører diskriminering: Likestillingsloven, Diskrimineringsloven om etnisitet, Diskrimineringsloven om seksuell orientering, Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven samt Arbeidsmiljøloven har også bestemmelser som er aktuelle i denne sammenheng.

Direkte og indirekte forskjellsbehandling

Diskriminering handler om usaklig forskjellsbehandling. Dvs. at det ikke finnes saklige grunner for forskjellsbehandlingen.

Direkte forskjellsbehandling er en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre på grunn av kjønn, etnisitet, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering mv.

Mens indirekte forskjellsbehandling er enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer på grunn av kjønn, etnisitet nedsatt funksjonsevne mv. stilles dårligere enn andre.

Etter loven defineres trakassering som

“[…] handlinger, unnlatelser eller ytringer som virker eller har til formål å virke krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.”

Denne definisjonen er lik i alle lovene som omhandler trakassering. Likestillingsloven har i tillegg en egen definisjon for seksuell trakassering:

“Uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer.”

Jesnes og Retterås fra LDO utdypet disse definisjonene nærmere, og presenterte konkrete saker og avveininger som de jobbet med i det daglige.

Mangfold på arbeidsplassen

Jannicke Sommer-Ekelund
Jannicke Sommer-Ekelund fra MH Wirth fortalte om både utfordringene og potensialet som ligger i ha rom for annerledeshet på arbeidsplassen. Foto: Adriana Ruiz.

Jannicke Sommer-Ekelund, tillitsvalgt og Senior Advisor Audits Supply Chain i MH Wirth fortalte om hvordan arbeidsplassen bør takle annerledeshet, og om viktigheten av å se muligheter i ulike mennesker.

To av pilotvirksomhetene, Hennig-Olsen Is og Kristiansand kommune, fortalte om sitt arbeid med å forhindre mobbing/trakassering/diskriminering på arbeidsplassen.

Kristiansand kommune har over flere år arbeidet aktivt både med å få bedre kjønnsbalanse på alle nivåer i kommunen, mens Hennig Olsen Is har flere tiårs erfaring med stort mangfold i staben sin.

Neste samling er 25 april og vil handle om rekruttering og avansement.