Om sertifiseringen

Sertifiseringen er bygd opp rundt seks indikatorer

Forankring

Forankring av likestillings- og mangfoldsarbeidet i virksomheten – En strategisk satsing på likestilling og mangfold må forankres i toppledelsen, og skal bygge på en analyse av situasjonen i virksomheten i begynnelsen av sertifiseringsprosessen.

Rekruttering

Tilrettelegging for mangfold og likestilling ved rekruttering og karriereløp – Både i ansettelsesprosesser og i intern rekruttering til mellomleder- og lederstillinger skal virksomheten ha et likestillings- og mangfoldsperspektiv.

Heltid

Tilstrebe heltidsstillinger – Nye stillinger lyses som hovedregel ut som heltidsstillinger, og det gjennomføres tiltak for at flest mulig arbeidstakere kan og vil jobbe fulltid.

Tilrettelegging

Rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet – Virksomheten skal så langt det er mulig imøtekomme behov for tilrettelegging, både for nyansatte og blant ansatte.

Diskriminering og trakassering

Forebygging og bekjemping av diskriminering og seksuell trakassering – Virksomheten jobber forebyggende, og har en strategi for hvordan de håndterer tilfeller av diskriminering og seksuell trakassering.

Likelønn

Mål om lik lønn for arbeid av lik verdi – Virksomheten har transparente lønns- og bonussystemer, og prioriterer likelønn ved lokale forhandlinger og justeringer. Likestillings- og mangfoldstenkningen må inngå i lønnsstrategien.

Sertifiseringen er prossessorientert

Sertifiseringen er utformet slik at den angir noen generelle målsetninger, og virksomhetene må selv konkretisere hvordan disse målsetningene skal oppnåes.

Hensikten er å stimulere virksomhetene til langsiktig, planmessig arbeid med likestilling og mangfold.

Innbakt i sertifiseringskriteriene vil det være forslag til tiltak, interne retningslinjer eller tilsvarende som virksomhetene kan velge blant. Alternativt kan de definere sine egne tilnærminger.

Sertifisiering tilpasset virksomhetenes behov og forutsetninger

Den prossessorienterte tilnærmingen innebærer også at dette ikke blir en standard som setter konkrete krav eller mål som må oppfylles for at virksomhetene skal oppnå godkjentstempel.

En slik tilnærming ble allerede i forprosjektet vurdert være lite egnet tilnærming, siden sertifiseringen skal omfavne store og små virksomheter i ulike bransjer innen både offentlig og privat sektor.

Forskjellige virksomheter vil ha også ulike forutsetninger for å drive likestillingsarbeid, og de vil ha ulike utfordringer knyttet til likestilling og mangfold.